Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024)

Từ ngày 3-2 đến 7-2-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản (gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng; Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản.

Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và lấy ngày 03/02/1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và của quá trình chuẩn bị đầy đủ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

 

Khi vừa mới ra đời, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp, các tầng lớp nhân dân yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp để đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng độc lập dân tộc. 

 

Qua mười lăm năm đầu tiên lãnh đạo cách mạng (1930 - 1945) trải qua đấu tranh gian khổ, với cao trào cách mạng lớn (1930 -1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945) khi thời cơ đến, Đảng lãnh đạo Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật đổ chế độ phong kiến tay sai thối nát.

 

Ngày 02-09-1945 trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

 

Ngay từ khi mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối mặt với ba thứ giặc: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Vận mệnh đất nước đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đảng ta với đường lối chính sách sáng suốt đã động viên được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, triệu người như một, với muôn vàn khó khăn đã cùng nhau vượt qua tình thế hiểm nghèo giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

Bước vào thời kỳ cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có những thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn: Nền kinh tế sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp, hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, tình hình vừa hòa bình vừa có nguy cơ chiến tranh trở lại. Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, trở ngại, với tinh thần nhìn thẳng nhìn thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật tại các kỳ Đại hội Đảng. Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm, khẳng định những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo. Đảng ta đã giành được những thành tựu to lớn giữ đất nước hoàn toàn hòa bình, đưa nền kinh tế phát triển, tỷ lệ mù chữ giảm về không, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

 

Trong thời đại mới Đảng và Nhà nước ta đã và đang đầu tư phát triển nền kinh tế vững chắc, Nhà nước vững mạnh, xây dựng đội ngũ Đảng viên mạnh có lập trường chính trị rõ ràng, đạo đức trong sáng, tinh thần tự phê bình và phê bình, hết mình vì sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và Dân tộc. 

 

Trong năm 2021 khi tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Đảng và Nhà nước ta đã vận động quỹ quyên góp hỗ trợ những người dân bị dương tính với Covid-19 sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí. Người cách ly tập trung được hỗ trợ thực phẩm, mỗi người dân trong độ tuổi quy định đều được tiêm vac-xin miễn phí, với hàng triệu liều vac-xin từ nguồn ngân sách, vận động, hỗ trợ tài chính và ngoại giao vac-xin. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã cùng nhau chiến thắng, vượt qua đại dịch Covid-19, dần đưa đất nước quay lại quỹ đạo với giai đoạn bình thường mới.

 

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước trong thời đại mới, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về công tác Đảng, chính sách dạy và học, đổi mới phương pháp, nghiêm túc trong đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Thực hiện thích ứng với thời kỳ bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng và đổi mới đất nước.

Nguồn: Tổng hợp