Liên hệ

1. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số 669, đường quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: vpdanguy@uel.edu.vn
Điện thoại: (08) 37244555 (Ext 6431)

2. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY 
Email: tuyengiao@uel.edu.vn 

3. UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY 
Email: ubktdanguy@uel.edu.vn