Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) (06/05/2019)

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.